::منو
درخواست تجمیع پلاک های ثبتی

 

نحوه تجمیع پلاک های ثبتی


در مواردیکه دو ملک که در مجاورت هم بوده و هر دو از لحاظ ثبتی تحدید حدود شده و یا سند مالکیت صادر گردیده است و مالک هر چند پلاک یک نفر بوده و یا در صورت تعدد مالکین سهام آنها مساوی باشد و در حال حاضر بصورت یک مجموعه ( یکبابخانه یا مجموعه آپارتمانی و غیره) در آمده باشد میتوانند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تجمیع حدود اقدام که در نهایت با معاینه محل توسط کارشناسان (نماینده و نقشه بردار) ثبت حدود تجمیع و پس از ابطال اسناد مالکیت اولیه و سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم میگردد.


مدارک مورد نیاز:

1- فرم درخواست تجمیع حدود مطابق نمونه فرضی                                                                          
نمونه فرم تکميل شده درخواست تجميع پلاک هاي ثبتي.pdf ، فرم قابل چاپ درخواست تجمیع پلاک های ثبتی.doc