::منو
درخواست صدور سند مالکیت


درخواست صدور سند مالکیت

از آنجا که در بعضی از واحدهای ثبتی تسلیم سند مالکیت به روش پستی ( از طریق اداره پست با استقرار در محل اداره) انجام می گیرد فرم نمونه درخواست ذیل (مطابق نمونه تکمیل شده فرضی) با قید مشخصات کامل ملک و مالک و آدرس و کدپستی و شماره ملی (با ارائه کارت ملی و در مورد وکیل یا نماینده مالک ارائه وکالتنامه رسمی یا قیم نامه و ...) تکمیل و به اداره ثبت تسلیم نمایند.

درخواست صدور سند مالکیت اعم از اینکه پلاک تفکیکی باشد یا طبق ماده 21 قانون ثبت پس از اتمام عملیات ثبتی ثبت دفتر املاک گردیده باشد و یا بطرق دیگر، آماده صدور سند باشد کاربرد دارد.


مدارک مورد نیاز:

1 فرم درخواست صدرو سند مالکیت                                                                                   
نمونه فرم تکميل شده درخواست صدور سند مالکيت.pdf ، فرم قابل چاپ درخواست صدور سند مالکیت.doc

 

2 ارائه کارت ملی ( و در مورد قائم مقام مالک ارائه مدرک مثبت سمت درخواست کننده)


نمونه دیگری از درخواست صدور سند مالکیت نیز ذیلا تهیه گردیده است که در مواردی که تحویل سند از طریق پست صورت نمی گیرد کاربرد دارد.                                                                                                               
   
فرم قابل چاپ درخواست صدور سند باقیمانده.doc