::منو
درخواست سند المثنی

روش و مراحل صدور سند مالکیت المثنی

مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های 6 گانه ذیل آن هرگاه بعلت از بین رفتن یا گم شدن و یا سوختگی، پارگی و ریختن جوهر و غیره سند مالکیت اولیه موجود نباشد یا غیرقابل استفاده باشد مالک با استفاده از مقررات این ماده میتواند نسبت به اخذ سند مالکیت المثنی اقدام نماید.

هرگاه سند مالکیت موروث نزد احدی از وراث باشد و از تسلیم خودداری نماید اداره ثبت بنامبرده اخطار و با انقضاء مهلت ده روزه مراتب یکبار در روزنامه آگهی و چنانچه شخص مذکور از تسلیم سند امتناع نماید اداره ثبت مطابق مقررات سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد نمود.

در مورد املاک دولتی صدور اسناد مالکیت المثنی با گواهی وزارت دارائی و امور اقتصادی امکان پذیر بوده و از شمول مقررات ماده فوق خارج است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سند مالکیت المثنی

1 اخذ دو برگ استشهادیه از حسابداری اداره ثبت
نمونه فرم تکمیل شده استشهادیه.pdf ، فرم قابل چاپ استشهادیه.doc
2 تکمیل فرم استشهادیه محلی
نمونه فرم تکمیل شده استشهاد محلی.pdf ، فرم قابل چاپ استشهاد محلی.doc

3 مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت گواهی امضاء ذیل استشهادیه

4 مراجعه به اداره ثبت و تقدیم درخواست و استشهادیه و پرداخت وجوه قانونی جهت انتشار آگهی .
نمونه فرم تکمیل شده درخواست سند المثنی.pdf ،فرم قابل چاپ درخواست سند المثنی.doc