صفحه اصلی       خانه

اسناد مالكیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعی مراجع قضا ئی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی كه به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملك وسیله انتقال به دیگری قابل ابطال می باشند كه بعد از وصول نامه در خواست ابطال سند از مرجع صلاحت دار به همراه مدارك قطعی قابل قبول مانند رای كمیسیون ماده 12 مبنی بر موات بودن ملك در مورد املاك مشمول قانون زمین شهری و امثالهم یا ارائه حكم قطعی از مرجع قضائی صالحه وسیله ذینفع یا سند انتقال اجرائی وسیله متعامل رئیس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور را میدهد و موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاك ارجاع می نماید. متصدی دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور آن را همرا با ضمائم اش به بایگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضمیمه نمایند. در بایگانی پرونده مربوطه از ردیف خود استخراج و همراه با سوابق به دفتر املاك ارسال می شود. متصدی دفتر املاك پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارك ابزاری و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی و پس از حصول اطمینان از عدم اشكال مراتب ابطال سند مالكیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاك مربوطه و پیش نویس سند مالكیت اولیه با قید شماره نامه یا حكم یا سند انتقال اجرائی توضیح می دهد سپس پیش نویس سند مالكیت جدید را تهیه می نماید. در این پیش نویس علاوه بر قید مشخصات كامل مالك جدید و حدود و مشخصات ملك بایستی جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند مالكیت اولیه و شماره و تاریخ مستند ابطال بطور مشروح نوشته شود و بعد از گواهی دفتر بازداشتی مراتب قید شده در دفتر املاك و پیش نویس سند مالكیت اولیه و نیز پیش نویس سند مالكیت جدید را كه با همان ثبت صفحه اولیه تنظیم شده است به امضاء مسئول مربوطه برساند. سپس در صورتی كه سند مالكیت اولیه بطریقی ارائه شد آن را هم باطل و ضمیمه پرونده ثبتی نماید ولی در هر صورت پس از انجام تشریفات فوق بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند مالكیت اولیه تهیه می نماید در این بخشنامه نیز مشخصات كامل ملك و مالك و شماره و تاریخ مستند ابطال سند مالكیت اولیه و نام و مشخصات مالك جدیدبا تصریح بر ابطال سند مالكیت اولیه قید می شود و بخشنامه را مسئول مربوطه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسیله دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می دارد آنگاه پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكیت فرستاده می شود و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالكیت وسیله ذینفع پرونده برای تحریر سند به دفتر املاك برگشت می شود. متصدی دفتر املاك سند مالكیت را تحریر و پیش نویس و سند را به امضاء مسئول مربوطه میرساند و پرونده رابرای تحویل سند به ذینفع به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی ابتدا سند تخ كشی و پلمپ می شود و بعد در دفتر تسلیم سند ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هویت از متقاضی بنحویكه قبلاً داده شد در قبال اخذ رسید از او در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالكیت به او تسلیم می گرددو پرونده در ردیف خود در بایگانی ضبط می شود. بدیهی است چنانچه صدور سند مالكیت جدید مستند به سند انتقال اجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورتجلسه تحویل ملك كه وسیله مامور اجرا تنظیم می شود یا اقرار به تحویل ملك از ناحیه متعامل همراه با سند انتقال اجرائی ضروری است.