::منو
املاک


ثبت اسناد و املاک موضوع قانون ثبت که یکی از اهداف اساسی و عمده آن تثبیت و حفظ مالکیت مالکین و افراد ذوی الحقوق نسبت به املاک تلقی می گردد برای در امان ماندن این حقوق مادی و معنوی از تعدی و تجاوز دیگران و ایجاد امنیت برای انواع مالکیت تصور و تصویب گردیده است.

در این راستا شاخه های مختلفی و راههای متفاوتی جهت این موضوع که همان ثبت مالکیت است اندیشیده شده است. ثبت املاک و ثبت اسناد، دو شاخه کلی ثبت مالکیت محسوب میگردد که هریک خود زیرگروههای متفاوتی دارند.

در ثبت املاک پذیرش ثبت از طریق مواد 9 الی 21 قانون ثبت، اجرای مقررات ماده 147و148، اجرای مقررات ماده 133 قانون صورت میگیرد که در نهایت منجر بصدور سند مالکیت میگردد.

در ذیل نمونه هایی از فرمهای درخواست جهت اطلاع عموم که قابل بازدید و چاپ میباشد تهیه گردیده است تا در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی به مردم بزرگوار مورد استفاده قرار گیرد.


  

- درخواست پذیرش ثبت
-درخواست صدور سند المثنی

- درخواست صدور سند مالکیت
-درخواست صدور سند باقیمانده
-
درخواست سند متمم
-درخواست نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت

- درخواست اصلاح حدود
-درخواست تجمیع پلاک های ثبتی
- درخواست افراز