صفحه اصلی       خانه

عدم ثبت بیش از یك واقعه در یك صفحه دفاتر ارسالی به مركز بند 297- با آنكه قسمت اخیر ماده سه اصلاحی آئین نامه قانون ثبت صراحت داشته قبلاً هم تذكر داده شده برای دفاتر املاكی كه به مركز ارسال میگردد منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضرورتی ندارد اخیراً مشاهده شده است كه بعضی از واحدهای ثبتی در یك صفحه دفتر ارسالی بمركز بیش از ثبت درج نموده دند كه این عمل باعث اشكال شده است از این رو بمنظور وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی مقتضی است مراقبت شود در هر صفحه از دفتری كه به مركز ارسال میگردد از قید بیش از یك ثبت خودداری گردد، بدیهی است با این ترتیب رعایت تسلسل شماره ثبت نیز خواهد شد. (بخشنامه شماره 3016/3-29/4/54). ثبت خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی بند 298- الف: رؤسای ثبت باید به ثب خلاصه معاملات و اطلاعنامه های فسخی املاك ثبت شده و بایگانی نمودن كلیه خلاصه ها در پرونده های ثبتی نظارت مستقیم داشته و مراقیت نمایند خلاصه های واصله ظرف 24 ساعت در دفاتر مربوطه ثبت و چنانچه ثبت آن متوقف به رفع نواقصی داشته باشد بایستی ظرف همان مدت مورد اقدام قرار داده و پس از رقع نقص بدون تأخیر به ثبت برسد و اگر خلاصه معامله مربوط به املاكی است كه ثبت نشده ظرف 24 ساعت در پرونده ثبتی مربوطه بایگانی و فهرست شود. ب: در موقع انتقال رؤسای ادارات باید تعداد خلاصه های ثبت نشده در صورت مجلس تحویل و تحول قید شود. ج: رؤسای ثبت باید نظارت كامل نمایند كه خلاصه معاملات ظرف 24 ساعت پس از وصول در دفتر املاك ثبت شود و در صورت وجود نقصی ظرف همان مدت رفع نقص نمایند. د: در مواردی كه املاك ثبت شده به قطعات مفروز تقسیم و متدرجاً مورد معامله قرار میگیرد خروج آنرا به ترتیب وصول طبق بند 2 ماده 104 آئین نامه قانون ثبت در دفتر املاك مربوطه قید و در دفتر جاری بنام خریدار ثبت نماید. ه: در مورد آخرین قطعه ای كه باقیمانده ملك محسوب است در صورت انتقال زیر ثبت اولیهملك در دفتر املاك مربوطه با همان پلاك قبلی ثبت نمائید (بند 431 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49). تكمیل دفاتر املاك بند 299- بطوریكه اطلاع دارند اغلب واحدهای ثبتی بعللی موفق نشده اند كلیه خلاصه معاملات ثبت شده را در دفاتر املاك ثبت نمایند و بهمین مناسبت بی ترتیبی و مشكلاتی جهت انتقال گیرندگانی كه برای صدور و اخذ سند مالكیت مورد انتقال به واحدهای ثبتی مراجعه مینمایند ایجاد میشود بنابراین برای رفع این محظور دفاتر اسناد رسمی باید همكاری بیشتری در اینمورد با واحدهای ثبتی مبذول دارند و در مواقعی كه نسب به املاك ثبت شده بمنظور انجام معامله بازداشت یا عدم بازداشت ملك مورد معامله استعلام میشود فتوكپی یا رونوشت سند مالكیت را كه بوسیله ذینفع تهیه و مورد تأیید دفترخانه قرار میگیرد ضمیمه استعلام نموده به واحد ثبتی ارسال نمایند و ادارات ثبت فوراً ستون خلاصه معاملات سند در دفتر املاك ثبت نشده باشد نسبت به ثبت آن در دفتر املاك اقدام نموده و سپس با قید این جمله كه معاملاتمندرج د ستون معامله سند مالكیت كلاً در دفتر املاك ثبت شدهاست به صدور پاسخ استعلام مباردت نمایند در صورتیكه ستون نقل و انتقالات سند مالكیت سفید باشد و مالك برای اولین بار قصد انجام معامله را داشته باشد و. سردفتر اسناد رسمی در برگ استعلام كتباً عدم انجام معامله قبلی را گواهی و تأیید نمایند احتیاجی ب ارسال فتوكپی یا رونوشت سند مالكیت ندارد انتظار دارد با اجرای این دستور در تكمیل دفاتر املاك اقدام نمایند تا مشكلات مراجعه كنندگان مرتفع گردد. بخشنامه 5588/3-27/9/53 تنظیم و نگهداری دفتر نماینده املاك بند 300- تخصیص دفتر واحدی برای هر بخش یا دهستان در صورتیكه دارای شماره های اصلی و فرعی زیادی نباشد لازم نیست و میتوانید از یك جلد دفتز برای چند قطعه یا بخش كه به ثبت عمومی گذاشته شده بطور مسلسل استفاده نمائید، مشروط بر ایانكه اولاً در ظهر ورق اول دفتر مزبور فهرست منظم شماره های اصلی و فرعی هر قطعه را با ذكر تعاد صفحات مربوطه قید و ثانیاً پس از ختم شماره های اصلی و فرعی هر قریه ای بتناسب احتیاج چند صفحه برای ثبت شماره های فرعی از قلم افتاده و امثال آن سفید گذارده شود. 2- پس از انتشار آگهیهای نوبتی شماره های اصلی هر ملك و فرعی های مربوط بشماره اصلی كه در موقع توزیع اظهارنامه تعیین شده به ترتیب در دفتر مزبور ثبت میشود. 3- مشخصات ملك و تاریخ و شماره ثبت و صفحه دفتر املاك بعد از صدور ورقه ملكیت در ستون های مربوطه دفتر مزبور قید و دفتر نامبرده در دفتر املاك حفظ ونگهداری میشود. 4- با منظم نگهداشتن دفتر مزبور دیگر ضرورتی برای تنظیم و نگهداری دفتر آمار مربوط به املاك وجود ندارد. بند 387 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك جلد بند 301- در مواردیكه مالك یك قسمت از ملك مورد ثبت سند مالكیت خود را مشاعاً یا مفروزاً قبلاً بیك نفر انتقال داده و میخواهد باقیمانده مورد ثبت را بهمان شخص انتقال دهد لازم است سردفتر تنظیم كننده سند معامله اخیر، اصل سند مالكیت را با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال دارد كه سند مالكیت جدید طبق مقررات صادر شود، چون در این بخشنامه تكلیف اشخاصی كه دارای اسناد مالكیت مشاعی متعدد میباشند تعیین نگردیده لزوماً تذكر میدهد كه تبدیل اسناد مالكیت مشاعی متعدد به یك جلد اشكال ندارد. بنارای با درخواست مالك اسناد مالكیت مشاعی را اخذ و در پرونده بایگانی نموده و با رعایت مقررات یك جلد سند مالكیت به مقدار مجموع اسناد مالكیت مشاعی ابطال شده صادر و به مالك تسلیم نمائید. بخشنامه شماره 120/3-18/1/54 امضای سند مالكیت و دفتر املاك بند 302- مدیر ثبت و دارنده اختیار امضای اسناد مالكیت باید در مورد اسنادی كه ثبت دفتر املاك شده به جهت تغییر متصدی مربوطه یا جهت دیگر به امضاء نرسیده اگر اشكالی در بین نباشد با قید تاریخ، سند مالكیت و دفتر املاك را امضاء كند. (بند 428 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49). صدور سند مالكیت زمین به نام وارث بند 303- هرگاه وارثی با تسلیم مدارك مربوطه تقاضای صدور سند مالكیت نسبت به سهم الارث خود را از رقبه ای كه منحصراً سند مالكیت آن بعنوان زمین بنام مورث آنها صادر شده باشد بنمایند و مدعی باشند كه در زمین مورد نظر هیچ نوع اعیانی وجود نداشته و ندارد در اینمورد در صورتیكه رقبه منظور بنام مورث بعنوان زمین مطلق ند مالكیت صادر و تسلیم شده باشد و با معاینه محل معلوم شود كه زمین بحال اولیه باقی است و فاقد هر نوع اعیانی میباشد و این موضوع مورد تأیید و تصدیق رئیس واحد ثبتی قرار گیرد وضع و استثناء ثمینه اعیانی از سهم الارث وارث مورد ندارد. بخشنامه شماره 710/3-6/2/54 نحوه صدور سند مالكیت باقی مانده و المثنی و رسیدگی به هزینه آن بند 304- در مورد املاكی كه سند مالكیت آن مفقود و یا از طرف مالك بنحوی تقاضای تجدید سند میشود در مورد فقدان پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 120 آئیننامه قانون ثبلت و تبصره های آن و در سایر موارد پس از اخذ سند مالكیت اصلی، چنانچه مورد ثبت قبلاً تفكیك و نسبت به قطعات تفكیكی معامله انجام شده باشد نقل تمام انتقالات در سند مالكیت المثنی كار زائدی است لذا مانعی ندارد كه با رسیدگی لازم و دقیق و در صورت لزوم با معاینه محل و تنظیم صورتمجلس لازم تعیین نمایند چه مقدار از مورد ثبت به ملكیت مالك باقی است و همان مقدار را در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت صادر شود بدیهی است چنانچه قطعه مورد ثبت تفكیكی سابق باشد باید هزینه تفكیك بر طبق ماده 150 قانون ثبت احتساب و وصول شود و چنانچه مورد درخواست باقیمانده بوده و نسبت به آن عمل تفكیك انجام نشده باشد طبعاً به باقی مانده هزینه تفكیكی تعلق نخواهد گرفت. بخشنامه شماره 8253/3-5/12/55 ثبت ملك بنام ارتش طبق دادنامه قطعی بند 305- هر موقع كه از طرف وزارت دفع یا نمایندگان ارتش دادنامه قطعی بر تملیك ملكی به ارتش ارائه شود در صورت اجرای دادنامه قطعی مزبور ارتش قائم مقام متقاضی ثبت بوده و همانطور كه در مورد كلیه احكام قطعی صادره از محاكم رسمی دادگستری عمل میكنند براساس و مدلول حكم صادره و بر طبق قانون پس از طی تشریفات قانونی ملك را بنام ارتش بنمایندگی دولت در دفتر املاك ثبت نموده سند مالكیت صادر نمائید، بدیهی است در این قبیل موارد مطالبه سند انتقال و خلاصه معاملات موردی نخواهد داشت. بند 386 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تبدیل حد بكوچه و اصلاح سند مالكیت بند 306- چنانچه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاك ثبت شده و تبدیل حد بكوچه اصلاح سند مالكیت در حدی كه قبلاً بملك مجاور و فعلاً بكوچه محدود است تقاضا شود، پس از معاینه محل و احراز وجود كوچه اصلاح حد سند مالكیت با رعایت ضوابط مقرر فراز یك در بند زامور متفرقه اختیارات تفویضی هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی مانعی ندارد. بند 382 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 (اصلاحی) ذكر ابنیه مستحدثه در اسناد مالكیت اراضی بند 307- چون ماده 117 آئین نامه قانون ثبت مشعر بر این است كه تغییر وضعیت املاك ثبت شده مستلزم تغییر سند مالكیت نیست بنابراین موافقت با درخواست تغییر سند مالكیت و دادن سند جداگانه مقدور نیست ولی هرگاه مالك بخواهد برای اجاره دادن ساختمانهای احداث شده در زمینه ثبت شده در سند مالكیت زمین منعكس گردد میتواند یا اعزام نماینده و معاینه محل و تنظیم صورتمجلس و در صورت لزوم اخذ جواز ساختمان و پایان كار ساختمانهائی را كه مالك در داخل محدود زمین ثبت شده ایجاد نموده با تعیین شماره فرعی از شاره اصلی زمین مراتب را در ملاحظات ثبت زمین در دفتر املاك و در سند مالكیت قید نمود، بدیهی است در اجرای این دستور باید از لحاظ تطبیق محل با مورد ثبت و اسنكه ساختمانهای احداثی كلاً داخل در محدوده سند مالكیت است كمال دقت و مراقبت بعمل آید كه طبق مدلول آن اقدام نمائید. در مواردی كه مالك بخواهد قسمتی از ملك خود را مورد معامله شرطی یا رهنی و نظائر آن قرار دهد بایستی پس از انجام عملیات تفكیكی با حدود تفكیكی مبادرت به تنظیم سند گردد. بند 380 مجموه بخشنامه های تا آخر سال 49 اعاده دادرسی و خوداری از صدور سند مالكیت بند 308- ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملك در دفتر املاك نسبت به احكامی كه در جریان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتیجه نهائی رسیدگی برای خودداری از صدور سند مالكیت كافی بوده ولی چنانچه بجای رونوشت قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف یكماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود جریان ثبتی تعقیب خواهد شد. بند 379 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تقاضای دادسرا در صدور سند مالكیت وثیقه بنام دولت بند 309- در مواردیكه دادستان بخواهد طبق ماده 136 مكرر قانون آئین دادرسی كیفری عمل كند میتواند ملك مورد وثیقه را ضبط نموده و به كسی كه ملك را بوثیقه گذاشته (اعم از متهم یا دیگری كه بنفع متهم ملك را بوثیقه گذارده) موضوع را اخطار كند شخصی كه به او اخطار شده میتواند در موعد مقرر به دادگاه مراجعه كند. اگر ذینفع به دادگاه مراجعه ننمود و یا دادگاه پس از مراجعه عمل دادستان را تأیید كرد دادستن میتواند تقاضای ثبت ملك یا قسمتی از آن را بنفع دولت بنماید بنابراین لازم است مفاد دستور را بموقع اجراء گذارده و مراتب را به دادسراهای مربوطه اعلام نمایند. بند 378 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 متمم اسناد مالكیت بند 310- پس از پرشدن ستونهائی كه برای قید انتقالات ملك در صفحات آخر اسناد مالكیت پیش بینی شده ب تقاضای مالك ملك و دستور رئیس اداره مربوطه دفترچه متمم اسناد مالكیت را طبق نمونه به سند مالكیت مربوطه ضمیمه و پس از پلمپ با اخذ بها به متقاضی تسلیم میشود. بند 433 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 و بخشنامه 9385/3-5/10/53 اصلاحی. صدور سند مالكیت بعد از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی بند 311- ادارات ثبت پس از طی تشریفات اجرائی و تنظیم و ثبت سند انتقال و اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند مالكیت قبلی به تقاضای خریدار نسبت بصدور سند مالكیت مورد انتقال اقدام نمایند. بخشنامه شماره 8149/3-17/9/53 اصلاحی. نگاهداری سند مالكیت و تحریر آن بند 312- برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اسناد مالكیت سفید، باید مراتب ذیل رعایت شود: الف: كلیه اسناد مالكیت سفید باید در قفسه آهنی به مسئولیت مدیر بایگانی و كارمند مورد اعتماد دیگری نگهداری شود و اسناد مالكیت مزبور بترتیب شماره چاپی در دفتر نمونه 1095 ثبت و در موقع تحریر سند مالكیت با ذكر شماره پرونده ثبتی بمتصدی پاكنویس اسناد مالكیت با اخذ رسید تسلیم شود. ب: برای تحریر اسناد مالكیت از كارمندانی كه دارای خط خوب وخوانا بوده استفاده شود و در صورتیكه اشتباه در تحریر موجب ابطال سند مالكیت شود باید با توضیح لازم در مقابل رسیدی كه قبلاً در دفتر مزبور داده شده سند مالكیت سفید دیگری اخذ گردد و در آخر هر سال اسناد مالكیت باطل شده با تشكیل كمیسیونی مركب از رئیس اداره و متصدی امر و رئیس حسابداری و تنظیم صورت مجلس كه حاوی شماره چاپی و شماره دفتر رسید باشد معدوم نموده و یك نسخه از صورتمجلس به كارپردازی ثبت محل فرساده شود- رؤسای ادارات مربوطه در این مورد مسئولیت مستقیم خواهند داشت. بند 432 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تجمیع بند 313- بمنظور تسریع بیشتر در كار مراجعین و جلوگیری از مكاتباتی كه ممكن است برای متقاضیان ایجاد معطلی و مشكل نماید به كلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی كه اختیار امضاء سند مالكیت و ثبت دفتر املام داده شده اجازه داده میشود در مواردیكه دو یا چند پلاك كه در اثر ساختمان یا لااقل دیواركشی بصورت واحدی درآمده باشد و یا قطعاتی كه وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوطه و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالك تقاضای تجمیع نماید و یا مالك یا مالكین املاك مزبور سهامی مشاعی برابر در املاك مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالكیت صادره قد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا بهیچوجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نگردد و ملك در بیع شرط و یا وثیقه و بازداشت بند (ز) نباشد با ترسیم نقشه و تنظیم صورتمجلس كه متضمن حدود تجمیع شده باشد مشروط براینكه تجاوزی به مجاورین و كوچه ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاك مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاك نیز تطبیق نماید دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی نمودن اسناد مالكیت اولیه و صدور سند مالكیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن كلیه مقررات مربوطه در دفتر املاك توضیح دهند. ضمناً تذكر میدهد نسبت به پلاكهائی كه حدود آنها به مسیل و یا كوه و یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است بدیهی است این اجازه مانع نظارت كامل مدیران مناطق بر حسن جریان نخواهد بود. بخشنامه 5354/3-17/9/53 ارزش ملك در سند مالكیت بند 314- قید ارزش ملك در سند مالیكت صرفاً برای تشخیص حقوق دولت است و در موقع تجدید سند مالكیت بنام خریداران در ستون ارزش ملك جمله (طبق سند انتقال) نیز علاوه میشود و در مورد اسناد مالكیت المثنی بایستی از بهای مذكور در ثبت دفتر املاك تبعیت شود و ارزیابی آن در صورت وجود تفاوت فاحش فقط از نظر اجرای تبصره یك ماده 120 آئین نامه ثبت از جهت انتشار یا عدم انتشار آگهی مانعی ندارد. بند 374 مجموعه بخشنامه ثبتی تا آخر سال 49 تسهیل در مورد اسناد مالكیتی كه پلمپ آن مفقود گردیده است بند 315- در مواردیكه پلمپ سند مالكیت مفقود گردیده و به تقاضای مالك ملك نسبت به پلمپ سند اقدام میشود عملاًُ رویه ادارات و نواحی ثبت مركز بر این است كه این مورد را با حضور و امضای نماینده دادستان ضمن صورت مجلس انجام میدهند بمنظور تسهیل در كار مراجعین و با عنایت به اینكه دخالت نماینده دادستان در موارد مذكور در دستورات صادره تجویز نشده است، لذا در مورد فوق الذكر حضور و امضای نماینده دادستان ضروری بنظر نمیرسد. مقرر میگردد بنا به تقاضای مالك ملك و دستور رئیس اداره مربوطه پس از تطبیق سند مالكیت ارائه شده با ثبت دفتر املاك و عدم وجود اختلاف و احراز اصالت سند عمل شود. فراز 433 مجموعه بخشنامه و بخشنامه شماره 9358/3-5/10/53 اصلاحی. منع قید حقابه در اظهارنامه و سند مالكیت و اسناد و انتقال بند 316- چون بموجب ماده 9 قانون آب و نحوه ملی شدن آن * صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع گردیده و طبق قانون مذكور حقابه عبارت از حق مصرفی آبی است كه بمنظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، لازم است در موقع قبول تقاضای ثبت املاك مجهول المالك و انتشار آگهی های نوبتی آن و هنگام صدور اسناد مالكیت املاكی كه جریان ثبتی آنها با ذكر حقابه خاتمه یافته و همچنین تنظیم اسناد انتقال اعم از معاملات قطعی- شریط- رهنی- وثیقه و غیره در مورد رقباتی كه با قید حقابه یا حق الشرب درخواست ثبت یا سند مالكیت صادر گردیده از ذكر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب را بر طبق نحوه ملی شدن آن قید نمایند، ضمناً توجه میدهد كه قنوات مشمول مقررات قانون مذكور نمیباشد. بند 354 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 نحوه ابطال سند مالكیت المثنی بند 317- بطوریكه از اداره كل ثبت تهران گزارش رسیده در مورد نحوه ابطال سند مالكیت المثنی بعد از اینكه سند مالیكت اصلی بدست آمده و از طرف مالك اعلام میشود كسب تكلیف شده، بدینوسیله خاطرنشان مینماید در هر مورد كه سند مالكیت اصلی بدست آید و از طرف مالك كتباً اعلام گردد چنانچه با سند مالكیت المثنی معامله انجام نشده باشد ابطال سند مالكیت المثنی مانعی ندارد، بدیهی است مرابت باید پیرو بخشنامه مربوط به فقدان سند مالكیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه بخشنامه شود. و چنانچه با سند مالكیت المثنی معامله ای انجام شده باشد، سند مالكیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد. بخشنامه شماره 3394/3-18/5/54 اصلاحی. صدور سند مالكیت برای تمام طبقات آپارتمان حسب درخواست مالك بند 318- نسبت به آپارتمانهائی كه با رعایت ضوابط مقرره تفكیك شده است، در صورت درخواست مالك، اداره ثبت براساس صورتمجلس تفكیكی و با ابطال سند مالكیت اولیه در مورد هر یك از آپارتمانها، سد مالكیت تفكیكی جداگانه صادر و تسلیم نمایند. بخشنامه 4460/3-31/6/55 اصلاحی مرجع رسیدگی به اعتراض مالكان آپارتمانها بند 319- چون از نظر نحوه وصول و دریافت هزینه های مشترك آپارتمانها و مرجع مربوطه ممكن است اختلاف پیش آید، لذا خاطر نشان مینماید: 1- در این مورد براساس لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق كاده ده مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی بشرح زیر عمل شود: (متن ماده ده قانون فوق الذكر). ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب سال 1351 و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح و یك تبصره بعنوان تبصره 3 به آن افزوده میگردد: ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترك از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و در صورت ریز آن مطالبه میشود. هرگاه مالك با استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبیل شوفاژ- تهویه مطبوع- آب گرم- برق- گاز و غیره به او خودداری كنند و در صورتیكه مالك و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد، عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر ی هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمایند. تبصره 1- رونوشت مدارك مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالك یا استفاده كننده از هزینه های مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. تبصره 2- نظر مدیر با هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بموضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردی كه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دسور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأی خواهد داد. تبصره 3- در صورتیكه مالك یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترك گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مكلف بپرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران 2- در صورتیكه مالكان در تشكیل مجمع عمومی توافق نكنند بدستور مده 6 آئین نامه مصوب اردیبهشت ماه 1347 باید به وزارت مسكن و شهرسازی مراجعه نمایند. (موضوع بخشنامه شماره 1574/3-9/3/55). امضاء و مهر نمودن پاسخ استعلامیه های ثبتی اعم از كامپیوتری و غیره بند 320- شایسته است با دقت كامل نسبت به امضاء و مهر نمودن پاسخ استعلامیه ها اهم از كامپیوتری و غیر آن اقدام لازم معمول و در حفظ و حراست مهرهای تحویلی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی نهایت دقت را مبذول دارند. بخشنامه شماره 7366/5-6/7/55 اصلاحی ارسال پاسخ به مراجع قضائی راجع بوثائق معرفی شده بند 321- در مورد استعلاماتی كه از مراجع قضائی راجع به وثائق معرفی شده از طرف متهمین بعمل میاید لازم است جریان ثبتی ملك كه حاوی كلیه اطلاعات و خصوصیات و همچنین شمول دارای موانع قانونی باشد سریعاً در پاسخ استعلام و ضمناً در مواقعی كه پاسخ استعلام مراجع مذكور صادر میگردد باید فوری برای جلوگیری از معامله معارض اقدام و قب از احراز اینكه وثیقه معرفی شده قبول و قرار قبولی صادر و یا اساساً قراری كه دراین باب صادر نشده از صدور پاسخ استعلام بدفاتر اسناد رسمی خودداری شود. بخشنامه شماره 3512/3-18/6/53 نحوه پاسخ به استعلامات ثبتی بند 322- چون مشاهده میشود كه بعضی از واحدهای ثبتی در ذیل پاسخ استعلامات صادره به دفاتر اسناد رسمی (موضوع ماده 31 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره الحاقی به آن) مطالبی اضافه مینمایند كه مورد سئوال واقع نشده است و این امر مورد شكایت عدیده ارباب رجوع گردیده است، علیهذا مقتضی است واحدهای ثبتی منحصراً در حد موضوع مورد اسعلام پاسخ تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارسال دارند. بدیهی است نسب به پاسخ استعلام وضعیت املاك جاری جواب باید جامع و روشن باشد كه حاجت به سئوال مجدد از طرف دفاتر نباشد. بند 427 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49 و بخشنامه 4058/10-17/5/63). املاك بند (ز) بند 323- سبت به املاك مشمول بند (ز) ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها نكات زیر لازم الرعایه است: الف: چنانچه دادخواست علیه متقاضی ثبت اولیه داده شده و قبل از سال 1335 انتقال واقع شده است مشمول بند (ز) نیست. ب: چنانچه دادخواست علیه منتقل الیه داده شده است ولو آنكه انتقال قبل از سال 1335 بعمل آمده باشد مشمول بند (ز) میباشد. ج: انتقال قهری اعم از اینكه قبل از سال 35 و یا بعد از سال 35 حادث شده باشد از موارد مشمول بند (ز) خارج نیست. د: مفاد ماده واحده مصوب اسفند ماه 49 موضوع اصلاح ماده 6 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها در مورد املاك مشمول بند (ز) لازم الرعایه است. بند 385 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 بازداشت و رقع بازداشت از ملك بند 324- در كلیه مواردیكه از مراجع صلاحیت دار قانونی دستور بازداشت ملكی داده میشود، زن مهر بازداشت و قید شماره و مشخصات نامه بازداشت و نیز پس از رفع بازداشت زدن مهر (خروج از بازداشت) روی پوشه و اظهارنامه ثبتی ضروری است. بند 383 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی) توقیف مالك بند 325- بازداشت املاكی كه بعنوان وثیقه و تضمین به دادگاهها و دادسراها معرفی میشوند وقتی قابل ثبت است كه طبق مقررات از مراجع صالحه بازداشت كننده رسماً ابلاغ شود. مطالبی كه بازپرسها یا دادسرا در سند مالكیت مینمایند بازداشت قانونی نیست. بند 376 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 ثبت بازداشت بند 326- در هر مورد كه درخواست بازداشت ملكی از مراجع صلاحیت دار از قبیل: (دادگاهها- دادسراها- دارائی- اجرائیات ثبت و دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح) میشود بایستی در همان روز وصول تقاضا، پس از رسیدگی بمالكیت كسی كه علیه او درخواست بازداشت شده و منطبق با پرونده ثبتی و دفتر املاك باشد، بازداشت مزبور را ثبت و بمراجع مربوطه اعلام نمود و هرگاه مدعی علیه مالكیت نداشته باشد، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی، باید ظرف دو روز مراتب بمرجع بازداشت كننده اعلام شود. بند 375 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 نحوه عمل بایگانی ها بند 327- از نظر تسهیل و كنترل بیشتر در امر بایگانی واحدهای ثبتی اقتضا دارد منبعد پس از اتمام پوشه های پرونده های ثبتی مربوطه به املاك در جریان ثبتی و سند مالكیت صادر شده (ثبت شده) با دو رنگ متمایز و مختلف با یكدیگر تهیه نمایند تا در موقع مراجعه به پرونده معلوم شود ملك مزبور ثبت شده است یا در جریان ثبت است. بخشنامه شماره 5552/3-14/8/54 ثمن اعیانی بند 328- ثمن اعیانی شامل قنوات هم میشود و مانند سایر اعیان است و مشمول حكم سایر اموال غیرمنقول میباشد. بند 373 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 حق احداث اعیانی برای غیر بند 329- چنانچه ملكی بعنوان زمین درخواست ثبت شده باشد و در جریان ثبت حق احداث اعیانی بغیر منتقل شود، همانطوریكه متقاضی ثبت اگر در جریان ثبت ملك خود رأساً اقدام به احداث اعیانی نماید درخواست ثبت مجدد لازم ندارد، درخواست ثبت منتقل الیه نیز كه قائم مقام قانونی ثبت نسبت به اعیانی مستحدثه است مجوزی نخواهد داشت در این صورت پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه در موقع تحدید حدود ملك حدود اعیانی صاحب نیز تحدید خواهد شد و چنانچه احداث اعیان بعد از تحدید و یا حتی بعد از ثبت عرصه بنام متقاضی باشد یا احیاناً در موقع تحدید حدود اعیان تحدید نشده باشد طبق ماده 104 مكرر آئین نامه ثبت عمل میشود منتهی در صورت عدم صدور سند مالكیت عرصه صدور سند مالكیت اعیان موكول با تمام تشریفات قانونی و انقضای مواعد اعتراض نسبت به اصل ملك مورد تقاضای ثبت و عم اعتراض نسبت به اصل ملك و حدود خواهد بود، باین ترتیب پس از اتمام تشریفات مزبور صدر سند مالكیت اعیان حتی قبل از صدور سند مالكیت عرصه بلااشكال است. بند 351 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 51 تغییر وضعیت ثبت اعیانی بند 330- در ماده آئیننامه * تصریح شده: (تغییر در وضعیت املاك ثبت شده مستلزم تغییر سند مالكیت نیست مگر ...) در صورتیكه سند مالكیت بعنوان دكان و غیر ان صادر شده باشد و دارنده سند تغییری در نوع ساختمان داده و یا سند مالكیت بعنوان زمین صادر شده و بعد از طرف مالك در آن احداث بنا شده و تقاضای قید یا تغییر بنا بشود مانعی ندارد كه با معاینه محل و تنظیم صورتمجلس و با احراز موضوع مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت توضیح دهند. بدیهی است این توضیح منافات با ماده 117 مذكور ندارد در این باره تكلیفی هم بعهده دفاتر اسناد رسمی از نظر هدایت مدعیان تعیین وضعیت در زمین مورد معامله محول گردیده كه بنوبه خود لازم الاجراء است. بخشنامه شماره 2855/3-23/4/55 و 6021/2-3/5/54 اصلاحی تعیین مشخصات اراضی وزارت دفاع بند 331- علاوه بر همكارهائی كه در مورد تعیین محل زمینهای خریداری ارتش و اندازه گیری مساحت و ابعاد و پیاده نمودن نقشه های متصرفات ارتش در اراضی مورد تملك معمول داشته اید در مواردی هم كه اسناد مالكیت اراضی مورد تملك ارتش فاقد مساحت و ابعاد است در تعیین مشخصات و مساحت آن با اداره مهندسی وزارت دفاع تشریك مساعی و همكاری نمایند. (بند 441 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49). فقدان پرونده های ثبتی بند 332- چون گزارشهای فقدان پرونده واصله از واحدهای ثبتی در مورد تشكیل پرونده المثنی افزایش یافته و ازدیاد این قبیل گزارشها مؤید بی نظمی در امور بایگانی واحدهاست لذا متذكر میگردد منبعد از ارسال گزارشهای فقدان پرونده قبل از تعیین متخلف و اعلام موضوع به دادسرای محل خودداری و برای جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی در آینده دستور فرمائید كلیه واحدهای تابعه حداكثر تا آخر سال جاری صورت پرونده های مفقود را ضمن تعیین و معرفی متخلف به دادسرا به آن منطقه گزارش و پس از بررسی و حصول نتیجه قطعی مراتب را با اظهار نظر صریح اعلام فرمائید. بخشنامه 2950/3-30/10/63 سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام موضوع فقدان پرونده های ثبتی به دادسرا قبل از صدور گزارش و تعیین متخلف بند 333- چون گزارشهای فقدان پرونده واصله از واحدهای ثبتی در مورد تشكیل پرونده المثنی افزایش یافته و ازدیاد این قبیل گزارشها مؤید بی نظمی در امور بایگانی واحدها است لذا متذكر میگردد. منبعد از ارسال گزارشهای فقدان پرونده قبل از تعیین متخلف و اعلام موضوع به دادسرای محل خودداری و برای جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی در آینده دستور فرمائید كلیه واحدهای تابعه حداكثر تا آخر سال جاری صورت پرونده های مفقود را ضمن تعیین و معرفی متخلف به دادسرا به آن منطقه گزارش و پس از بررسی و حصول نتیجه قطعی مراتب را با اظهار نظر صریح اعلام فرمائید. (بخشنامه شماره 2950 تاریخ 30/10/63).